بررسی مفهومی تست

کنکور سراسری خارج از کشور۹۱

 

کنکور زیست شناسی تبریز


برچسب‌ها: نکات آموزشی, بررسی مفهومی تست ها, کنکورسراسری وخارج از کشور, دیابت وانواع آن
ادامه مطلب
نوشته شده توسط سلیمان محبی  | لینک ثابت |

تست :کدام عبارت نادرست است؟

 « وضعیت زبان کوچک در ....... و ........ مشابه یکدیگر است.»

1. استفراغ وسرفه

2. بلع واستفراغ

3. دم وبازدم

4. بلع و عطسه

تحلیل تست:

زبان کوچک عمل باز وبسته کردن مجرای بینی را انجام می دهد. به این ترتیب که بالا رفتن، مجرای بینی را می بندد و هنگامی که پائین می آید، مجرای بینی باز می شود. در اعمال گوارشی مثل بلع و استفراغ، راه گوارشی(دهان به مری) باز است و راه تنفسی(بینی به نای) بسته می باشد. پس در

- بلع و استفراغ زبان کوچک بالا است و راه بینی را می بندد.

- درعطسه هوای بازدمی از راه بینی خارج می شود در نتیجه زبان کوچک پائین و راه بینی باز است.

- در سرفه هوای بازدمی از راه دهان خارج می شود در نتیجه زبان کوچک بالا و راه بینی بسته است.

- در دم وبازدم زبان کوچک پائین است و راه بینی باز است.

پس گزینه ۴ صحیح است


برچسب‌ها: بررسی مفهومی تست ها
نوشته شده توسط سلیمان محبی  | لینک ثابت |

تست: پروتئین هایی که در مهم ترین بخش دومین خط دفاع غیر اختصاصی میکروب ها را نابود می کنند، در کدام بخش ساخته می شوند؟

1. شبکه آندوپلاسمی زبر بازوفیل ها

2. شبکه آندوپلاسمی زبرنوتروفیل ها

3. سیتوزول بازوفیل ها

4. سیتوزول نوتروفیل ها

 

نکات آموزشی(1)

مهم ترین بخش دومین خط دفاع غیراختصاصی، گلبول های سفید و فاگوسیتوزاست. درعمل فاگوسیتوز، گلبول های سفید بیگانه خوار(فاگوسیت ها) مانند مونوسیت ها ونوتروفیل ها میکروب ها را می بلعند و در نهایت توسط آنزیم های لیزوزومی خود آن ها را نابود می کنند. پس پروتئین های ذکرشده در این تست آنزیم های لیزوزومی هستند.

پس گزینه های 1 و۳ حذف می شوند چرا که بازوفیل ها توانایی فاگوسیتوز ندارند.

نکات آموزشی(2)

در سلول های یوکاریوت، تمامی پروتئین ها در سیتوپلاسم سلول ساخته می شوند. این عمل توسط ریبوزومها در دو بخش از سیتوپلاسم این سلول ساخته می شود. گروهی از ریبوزوم ها عمل پروتئین سازی را بر روی غشاء شبکه آندوپلاسمی زبر انجام می دهند وپلی پپتیدهای حاصل را به درون این شبکه وارد می کنند. گروه دیگری از ریبوزوم ها در سیتوزول فعالیت می کنند.

هریک از پروتئین ها،نهایتاً دربخشی از سلول ویا خارج از آن به فعالیت خواهد پرداخت. این که یک پروتئین در سیتوزول سلول یوکاریوت یا بر روی شبکه آندوپلاسمی آن ساخته شود، بستگی به مقصد نهایی آن پروتئین دارد. پروتئین های مربوط به سه بخش زیر، توسط ریبوزوم های شبکه آندوپلاسمی زبر ساخته می شوند:

1.پروتئین هایی که از سلول خارج می شوند مانند آنزیم های گوارشی، هورمون های پلی پپتیدی، کلاژن و...

2.پروتئین هایی که در غشاء سلول قرار می گیرند مانند پمپ ها، کانال ها، گیرند های هورمون ها

3.پروتئین هایی که به لیزوزوم می روند مانندآنزیم های تجزیه کننده

پس گرینه۲ صحیح است.


برچسب‌ها: نکات آموزشی, بررسی مفهومی تست ها
نوشته شده توسط سلیمان محبی  | لینک ثابت |

به طور معمول، در فاصله روزهاي 14 تا 21 از چرخه جنسي زنان، ............ است.

1) اندازه ي جسم زرد رو به كاهش         

2) ضخامت ديواره ي رحم رو به افزايش

3) غلظت هورمون هاي تخمدان در خون رو به كاهش

4) غلظت هورمون هاي هيپوفيزي در خون رو به افزايش

 با توجه به در سنامه چرخه ی تخمدان زنان گزینه ۲ صحیح است.


برچسب‌ها: بررسی مفهومی تست ها
نوشته شده توسط سلیمان محبی  | لینک ثابت |

در شكل زير، بخش مشخص شده، داراي سلول هاي ..............

 1) منشعب است و طول آن ها به كندي كوتاه مي شود.

2) رشته اي است و داراي بخش هاي تيره و روشن مي باشد.

3) غيرمنشعب است و محتوي مقدار زيادي ذخيره ي كلسيم مي باشد.

4) غيررشته اي است و فعاليت آن ها توسط اعصاب پيكري تنظيم مي شود.

زیست شناسی در کنکور

نکات آموزشی شکل :

1. این شکل ساختار بخشی از روده باریک انسان را نشان می دهد.

2. دراین شکل، علامت سوال ماهیچه ی صاف طولی را نشان می دهد.

3. سلول های ماهیچه ی صاف دوکی شکل طویل ، تک هسته ای و غیر منشعب اند.

4.تمام سلول های ماهیچه ای(صاف، قلبی و اسکلتی) در شبکه ی آندوپلاسمی صاف (شبکه سارکوپلاسمی) خود جهت انقباض یون کلسیم را ذخیره کرده اند.


برچسب‌ها: بررسی مفهومی تست ها, بررسی شکل های کتب درسی
ادامه مطلب
نوشته شده توسط سلیمان محبی  | لینک ثابت |

ملخ وکرم خاکی، ........ دارند.

1)تنفس پوستی

2)گردش خون باز

3)چینه دان ومعده

4)قلب لوله ای

ملخ

کرم خاکی

1) قلب لوله ای دارد(یک عدد حالت افقی)

1) قلب لوله ای دارد(چهارعدد حالت عمودی)

2)تنفس نایی دارد

2) تنفس پوستی دارد

3)گردش خون باز دارد

3)گردش خون بسته دارد

4)اسکلت خارجی دارد

4)اسکلت هیدرواستاتیک دارد

5) دفع اوریک اسید می کند

5) -

7) جزء بندپایان ، حشرات است

7)جزء کرم ها، کرم حلقوی است

8) گیاه خواراست

8) همه چیز خوار است

9) 3جفت پای بندبند دارد

9) حرکت با انقباض وانبساط عضلات حلقوی وطولی دیواره بدن

10) معده وکیسه های معده ی دارد

10) معده ندارد

11) واجد صفحات آرواره مانند در اطراف دهان

11) فاقد صفحات آرواره مانند در اطراف دهان

12) جذب غذا در معده

12) جذب غذا در روده

13) دارای چشم مرکب

13) فاقد چشم مرکب

14) بی مهره ، دارای دفاع غیر اختصاصی

14) بی مهره، دارای دفاع غیراختصاصی


برچسب‌ها: بررسی مفهومی تست ها
نوشته شده توسط سلیمان محبی  | لینک ثابت |

دیواره نایژک های انتهایی انسان، ..... دیواره ی ...... می باشند.

۱) مانند- نای ، دارای تاژک

۲) برخلاف – نایژه ها ، فاقد مژک

۳) مانند- نایژه ها ، دارای غضروف

۴) برخلاف- نای ، فاقد غضروف

یادآوری(۱): مجاری هوایی انسان از بینی تا نایژک انتهایی از بافت پوششی استوانه ای ساده مژک دار تشکیل شده اند.

یادآوری(۲): حلقه های غضروفی که در دیواره نای و نایژه ها وجود دارد آن ها را همیشه باز نگه می دارد.

یادآوری(۳): از بینی تا نایژک های انتهایی بافت پوششی دستگاه تنفسی از نوع استوانه ای ساده مژکدار و در کیسه های هوایی از نوع سنگفرشی ساده است.

یادآوری(۴): نای و نایژه به دلیل داشتن حلقه های غضروفی(بافت پیوندی) همیشه بازند. ولی نایژک های انتهایی فاقد حلقه های غضروفی اند. به همین دلیل هم در بیماری آسم ممکن است تنگ شوند.( تحریک اعصاب خودمختار پاراسمپاتیک می تواند این کار را انجام دهد)

یادآوری(۵): هیچ بافت پوششی تاژک داری در بدن انسان یافت نمی شود. تنها سلول های تاژک دار بدن انسان، اسپرم ها ( آن هم در حالت تمایز یافته ) هستند.

یادآوری(۶): بافت های پوششی مژک داری که در بدن انسان وجود دارند عبارتند از : مجاری تنفسی و لوله های فالوپ ( تخم بر ) در خانم ها

پاسخ صحیح گزینه(۴)


برچسب‌ها: بررسی مفهومی تست ها, بررسی تست کنکور سراسری 87, مجاری تنفسی, نایژه و نایژک
نوشته شده توسط سلیمان محبی  | لینک ثابت |

به طور معمول در باكتري هايي كه كروموزوم كمكي دارند ، به تعداد مولكول هاي DNA ، ................... وجود دارد.

1) دوراهي همانند سازي

۲) ژن مقاومت نسبت به آنتي بيوتيك

3) جايگاه شروع همانند سازي

4) جايگاه تشخيص آنزيم محدود كننده

پاسخ:

یادآوری نکات لازم:

۱- پلازمیدها، مولکول های ی حلقوی کوچکی هستند که در بعضی از باکتری ها وجود دارند.

۲- پلازميدها را كروموزوم های كمكي نیز می نامند، چون دارای ژن هایی هستند که در کروموزوم اصلی وجود ندارند مثل ژن مقاومت به آنتي بيوتيك

۳- ژن مقاومت به آنتي بيوتيك در برخي از پلازميد ها وجود دارد نه همه آن ها.

۴- هر مولكول DNA چه كروموزوم كمكي باشد و چه كروموزوم اصلي ، داراي يك جايگاه همانند سازي مي باشد و از اين نظر تعداد آنها برابر است.

۵- به ازاي هر جايگاه همانند سازي 2 دو راهي همانند سازي ايجاد مي شود.

۶- تعداد جايگاه های تشخيص آنزيم های محدود كننده در کروموزوم اصلی باکتری ها و پلازمیدها بستگي به توالی نوکلئوتیدها ی آن و نوع آنزيم های محدود كننده دارد.

پاسخ صحیح گزینه ۳

 


برچسب‌ها: بررسی مفهومی تست ها, بررسی تست کنکور90
نوشته شده توسط سلیمان محبی  | لینک ثابت |